BAZA LEGALĂ

1. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

• TERMENUL DE SOLICITARE A TRANSCRIERII

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă.

• COMPETENŢĂ TERITORIALĂ

Cererea de transcriere  se adresează primarului unităţii administrativ teritoriale pe raza căruia îşi are domiciliul titularul certificatului / extrasului, respectiv de la locul de domiciliu al solicitantului, se aprobă de către primar, după ce s-a obţinut avizul prealabil al Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor.

Cererile privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti.

DOCUMENTELE ADMINISTRATIVE  emise pentru de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute  la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, se apostilează;

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate / convenţii  / acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează .

CEREREA se face:

– în nume propriu;

– prin împuternicit, cu procură specială, autentificată.

Click aici pentru descărcarea cererii de transcriere

• NAŞTERE

– Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre sau, după caz de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială. În cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorilor.

– Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în acre au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

– Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarul unităţii – administrativ teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară , iar dacă nu au avut niciodată domiciliu în România, primarului Sectorului 1.

– Persoanele care redobândesc cetăţenia română şi fac această dovadă cu Certificatul de  Cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor  / extraselor de stare civilă, procurate din străinătate la SPCLEP / primăria unităţii – administrativ teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de renunţarea la cetăţenia română.

• CĂSĂTORIE

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie cererea se adresează primarului unităţii – administrativ teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliu.

• DECES

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii – administrativ teritoriale a locului  de domiciliu al solicitantului.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă, procurate din străinătate la D.S.C – Sectorul 1.

Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere permanentă eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii – administrativ teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

DOCUMENTE NECESARE TRANSCRIERII:

Cererea de transcriere trebuie să fie însoţită de următoare documente:

– certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată;

– fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;

– declaraţii notariale, din partea ambilor soţi dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român  cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în  certificatul / extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

– declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

Click aici pentru descărcarea declarației

– declaraţie din partea titularului actului ori reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris / înscris sau reconstituit.

Click aici pentru descărcarea cererii de transcriere