BAZA LEGALĂ:

– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, presupune îndreptarea unor greşeli materiale comise cu ocazia înregistrării unor evenimente de stare civilă.

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul  dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al D.J.E.P.

COMPETENŢĂ

Cererea de rectificare (anexa nr.53 din Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G 64/2011) a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la:

– serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă;

– la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

Click aici pentru a descărca cererea de rectificare a actelor de stare civilă 

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERII 

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul unităţii administrativ teritoriale, unde se află înregistrat actul ce urmează a fi rectificat,  care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

PROCEDURĂ 

Ofiţerul de stare civilă delegat, care primeşte cererea, o înregistrează, şi împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi extrasele de pe actul în cauză, exemplarele I şi II, cu toate menţiunile existente, va întocmi un referat motivat care trebuie să cuprindă rezultatul verificărilor şi care va fi înaintat spre avizare D.J.E.P.

Acte doveditoare depuse de către persoana interesată, pot fi:
1. Certificatele de stare civilă;
2. Certificatele de naştere şi căsătorie ale părinţilor săi;
3. Certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate;
4. Acte de identitate;
5. Alte acte doveditoare, după caz, dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui, sentinţe judecătoreşti

D.J.E.P are obligaţia de a stabili temeinicia acţiunii de rectificare, respingând sau avizând referatul.

După aprobarea referatului şi emiterea dispoziţiei de către primar, ofiţerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect, ca urmare a rectificării actului, primăriei care a primit cererea, împreună cu un exemplar al dispoziţiei de aprobare a rectificării (copie certificată pentru conformitate cu originalul).

Ofiţerul de  stare civilă delegat care primeşte copia dispoziţiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare şi certificatul de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnătură, iar certificatul de stare civilă anterior se retrage  şi se transmite primăriei emitente, în vederea anulării şi a efectuării menţiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica „ certificate eliberate ”.

Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine se rectifică numai în următoarele situaţii:

a)    când eroarea se datorează autorităţilor locale străine care a înregistrat iniţial actul şi persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 93, alin.(2) şi (3);

b)    când eroarea  se datorează traducerii prezentate;

c)    când eroarea se datorează ofiţerului de stare civilă care a transcris actul.

Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.