Direcţia Județeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomiţa, precum și soluționarea problemelor de competența acesteia sunt:

Ordonanța Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată;

Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată;

Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;

Hotarărea Guvernului 295 din 10 martie 2021 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE).

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor;

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;

Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003 – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;

Hotărârea Guvernului nr. 220 din 16 februarie 2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 – privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 – pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 – privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 – a contabilităţii, republicată;

Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 – privind finanţele publice locale.