Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:
a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile;
b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre următoarele situații:
– la împlinirea vârstei de 14 ani dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii;
– în cazul schimbării domiciliului;
– în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
– în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia tiularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării.
c) oricând, în cazul preschimbării buletinului de identitate.
Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal. Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă. De asemenea, cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot solicita eliberarea unui nou act de identitate serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă. Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.
Cartea de identitate se eliberează cu următoarele termene de valabilitate:

 • 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 • 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;
 • valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.
  Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
  a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
  b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
  Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.