Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1764.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, referitoare la:

– date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

– date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii ;

– date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;

– date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, actualizată, precum şi de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.

Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 372/2002, coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările si completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

       – Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.f) din O.G.nr.84/2001, cu modificările si completările ulterioare);

       – Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru derularea unor acţiuni de interes public, reglementate prin acte normative, conform  art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Conform art.11 alin. (3) din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

– instituţiile publice cu atribuţii in domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

– casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale si Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

– Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

– Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice ;

– instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei si ocrotirii sociale a bătrânilor;

– alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Taxele pentru furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor sunt : 1 leu/persoană verificată şi se achită în contul deschis la Trezoreria operativă a municipiului Slobozia RO12TREZ39121G330800XXXX, C.U.I-17123490.