ACTE NECESARE

  • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
  •  Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;
  •  Certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate/eliberat de oficiile de stare civilă române, original și copie;
  • Certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  • Dovada adresei de reședință din România, original și copie;
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII CONTRAVALORII CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII;