A N U N Ţ

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa cu sediul in B-dul Chimiei nr.13, mun. Slobozia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior pentru funcţia publică de execuţie de consilier principal din cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

Data până la care se pot depune dosarele:  9 septembrie 2020, ora 16,00

Instituţia publică unde se depun dosarele :        Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor      Ialomiţa

Perioada şi locul selectării dosarelor:  10 – 16 septembrie 2020 – a funcţiei publice de execuţie

Data şi locul susţinerii probei scrise: 23 septembrie2020, ora 10,00 – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Data şi locul susţinerii interviului:   25 septembrie 2020, ora 10,00 – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

– copie C.I.

– formular de inscriere ;

– adeverinţă care sa ateste vechimea în gradul profesional din care se promovează şi situaţia disciplinară a funcţionarului public,eliberată de Compartimentul Financiar Contabilitate Resurse Umane Administrativ;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani .

Anexam prezentului, bibliografile corespunzatoare.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul / examenul  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a  funcţiei publice de execuţie de consilier principal  din cadrul Compartimentului  Evidenţa Persoanelor

1. Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor , cu modificările şi completările ulterioare.

2. Constituţia României.

3. Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. 57 din 3 iulie 2019  – privind Codul administrativ – Partea VI – Partea X ;

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005  – privind evidenta, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Hotărârea Guvernului nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romani ;

6. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în Romania, cu modificările şi completările ulterioare

7. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 – cu privire la actele de stare civilă,  republicată.

8. Hotărârea Guvernului nr.64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila.

9. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie  2002 – privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Codul civil ( Cartea I-Titlul II- Persoana fizică – Capitolul III- Identificarea persoanei fizice)

11. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

12. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse de tratament între femei și bărbați, repubicată.

13. Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a <LLNK 831995L0046C(01)      19>Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

14. Regulamentul de Organizare şi Functionare al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita.

You may also like

0243235117