A N U N Ţ

  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa cu sediul in B-dul Chimiei nr.13, mun. Slobozia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior pentru:

-Funcţiile publice de execuţie de ’’consilier principal’’ din cadrul Serviciului Stare Civilă,

 -Funcţa publică de execuţie de ’’consilier principal’’ din cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor

 -Funcţia publică de execuţie de ’’inspector asistent’’ din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

Data până la care se pot depune dosarele:                                      25 .11.2019, ora 16,00

Instituţia publică unde se depun dosarele :         Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa

Perioada şi locul selectării dosarelor: 26.11 – 02.12.2019 –    Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Data şi locul susţinerii probei scrise: 9.12.2019, ora 10,00-   Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Data şi locul susţinerii interviului:   11.12.2019, ora 10,00 –   Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Dosarul de examen  va conţine în mod obligatoriu:

copie C.I.;

– formular de inscriere ;

– adeverinţă care sa ateste vechimea în gradul profesional din care promovează şi faptul că nu există o sancţiune disciplinară neradiată, eliberată de Compartimentul Financiar Contabilitate Resurse Umane Administrativ;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani .

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul / examenul  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a  funcţiei publice de execuţie de inspector asistent din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ

 1. Ordonanţa Guvernului nr.84 din 30 august 2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor  publice  comunitare  de  evidenţă  a  persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ- Partea VI – Partea X;
 3. Ordonanţa Guvernului nr.119 din 31 august 1999  – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 –  a contabilităţii, republicată;
 5. Legea nr.273 din 29 iunie 2006  – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publicenr.1792 din 24 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.923 din 11 iulie 2014 –  pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, si a codului scecific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 8. Legea nr.98 din 19 mai 2016  – privind achiziţiile publice;
 9. Hotărârea Guvernului nr.395 din 2 iunie 2016 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie public/ acordului cadru Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 10. Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
 11. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.S.G.G. nr.600 din 20 aprilie 2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 13. Constituţia României.
 14. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul / examenul  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a  funcţiei publice de execuţie de consilier principal  din cadrul Compartimentului  Evidenţa Persoanelor

1. Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor , cu modificările şi completările ulterioare.

2. Constituţia României.

3. Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. 57 din 3 iulie 2019  – privind Codul administrativ – Partea VI – Partea X ;

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005  – privind evidenta, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Hotărârea Guvernului nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romani ;

6. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în Romania, cu modificările şi completările ulterioare

7. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 – cu privire la actele de stare civilă,  republicată.

8. Hotărârea Guvernului nr.64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila.

9. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie  2002 – privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Codul civil ( Cartea I-Titlul II- Persoana fizică – Capitolul III- Identificarea persoanei fizice)

11. Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

12. Regulamentul de Organizare şi Functionare al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţiilor publice de execuţie de consilier principal din cadrul Compartimentului Regim Stare Civilă

 1. Ordonanța Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare .
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019  – privind Codul administrativ – Partea VI – Partea X ;
 3. Constituţia României.
 4. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 6. Ordonanța de Urgență nr. 97 din 14 iulie 2005  – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 7. Ordonanţă Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003  – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 8. Legea nr. 21 din 1 martie 1991 – a cetăţeniei romane, republicată  cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a      Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 10. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 – privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Codul civil: Cartea I – Titlul II – Persoana fizică, Capitolul III – Identificarea persoanei fizice; Cartea II – Despre familie – Titlul I, Titlul II şi Titlul III ;
 12. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţiilor publice de execuţie de consilier principal din cadrul Compartimentului Menţiuni Stare Civilă

 1. Ordonanța Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare .
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019  – privind Codul administrativ – Partea VI – Partea X ;
 3. Constituţia României ;
 4. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 6. Ordonanța de Urgență nr. 97 din 14 iulie 2005  – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 7. Ordonanţă Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003  – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 8. Legea nr. 21 din 1 martie 1991 – a cetăţeniei romane, republicată  cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 10. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 – privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Codul civil: Cartea I – Titlul II – Persoana fizică, Capitolul III – Identificarea persoanei fizice; Cartea II – Despre familie – Titlul I, Titlul II şi Titlul III ;
 12. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţiilor publice de execuţie de consilier principal din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios şi Relaţii Publice

 1. Ordonanța Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare .
 2.     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019  – privind Codul administrativ – Partea VI– Partea X;
 3. Constituţia României.
 4.   Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5.   Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 6.   Ordonanța de Urgență nr. 97 din 14 iulie 2005  – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 7.   Ordonanţă Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003  – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 8.   Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecţia datelor);
 9. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 – privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 – privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;
 13. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.

You may also like

0243235117