Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa cu sediul in B-dul Chimiei nr.13, mun. Slobozia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior pentru funcţia publică de execuţie de consilier achizitii publice grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

Data până la care se pot depune dosarele:                       23  august 2021, ora 16,00

Instituţia publică unde se depun dosarele :   Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor  Ialomiţa

Perioada şi locul selectării dosarelor:   24-30 august 2021 –  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a

                                                                                                                Persoanelor   Ialomiţa

Data şi locul susţinerii probei scrise:    02 septembrie2021, ora 10,00 – Direcţia Judeţeană de

                                                                                                          Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Data şi locul susţinerii interviului:     06 septembrie 2021, ora 10,00 – Direcţia Judeţeană de

                                                                                                         Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

– copie C.I.

– formular de inscriere ;

– adeverinţă care sa ateste vechimea în gradul profesional din care se promovează şi situaţia disciplinară a funcţionarului public,eliberată de Compartimentul Financiar Contabilitate Resurse Umane Administrativ;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani .

Anexam prezentului, bibliografile corespunzatoare.

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a  funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare – titlul I si II ale partii  a VI  a;
 • Constituţia României,  
 •        –  titlul I – Principii generale,
 •       – titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,
  •         cap I – Dispoziţii commune,
  •               cap II – Drepturile şi libertăţile fundamentale,
  •             cap III – Îndatoririle fundamentale,
 •      –titlul III – Autorităţile public
  • cap V – Administraţia publică – sectiunea a 2-a – Administraţia publică locală;
 • Ordonanta guvernului nr 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor  publice  comunitare  de  evidenta  a  persoanelor ,cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie public/ acordului cadru Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată;
 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
 • LEGE nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.S.G.G. nr. 600 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.

You may also like

0243235117