A N U N Ţ

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa cu sediul in B-dul Chimiei nr.13, mun. Slobozia, organizează examen de promovare, în clasă pentru funcţia publică de execuţie de referent superior din cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

Data până la care se pot depune dosarele:       28 august 2020, ora 13,30

Instituţia publică unde se depun dosarele :        Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa

Perioada şi locul selectării dosarelor:    1 septembrie 2020 – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a  Persoanelor   Ialomiţa

Data şi locul susţinerii probei scrise:       9 septembrie 2020, ora 10,00 – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Data şi locul susţinerii interviului:       11 septembrie 2020, ora 10,00 – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   Ialomiţa

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

– copie C.I.

– cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă  ;

– diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul instituţiei publice;

     – adeverinţă care sa ateste situaţia disciplinară a funcţionarului public, eliberată de Compartimentul Financiar Contabilitate Resurse Umane Administrativ.

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul  de promovare în clasa, a  funcţiei publice de execuţie de referent superior din cadrul Compartimentului  Evidenţa Persoanelor

1.Constituţia României, republicată.

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare – titlul I si II ale partii  a VI  a ;

3. Ordonanta guvernului nr 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

5.Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor , cu modificările şi completările ulterioare.

6.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni, cu modificările şi completările ulterioare.

7Hotărârea Guvernului nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romani

8. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificările şi completările ulterioare.

9.Legea   nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă,  republicată

10.Hotărârea Guvernului nr.64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie
de stare civila.

11.Hotărârea Guvernului nr. 781 din 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.Codul civil ( Cartea I-Titlul II- Persoana fizică – Capitolul III- Identificarea persoanei fizice)

13. Regulament (EU) nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoaneor fizice in ceeace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

14. Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita.

You may also like

0243235117