A N U N Ţ

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, B-dul Chimiei, Nr.13, Judeţul Ialomiţa, organizează în perioada 06 – 08 Februarie 2017 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante  de consilier principal  în cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Ialomiţa.

1.Denumirea  funcţiilor publice vacante:

 •   consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului  Evidenţa Persoanelor ;

2.Probele stabilite :

                     – selecţia dosarelor de înscriere: 26 ianuarie 2017 – 01 februarie 2017;

                    – depunerea contestaţiilor –        02 februarie 2017;

– soluţionare contestaţii –           03 februarie 2017;

                    –  proba scrisă :                            06 februarie 2017, ora 10,00;

                    –  interviul:                                    08 februarie 2017, ora 10,00;

 3.Condiţiile  de desfăşurare a concursului:

                Depunerea dosarelor de înscriere: 6 – 25 ianuarie 2017;

   Data, ora şi locul organizării probelor stabilite:

 •     proba scrisă : 06 februarie 2017,  ora 10,00  la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Ialomiţa.
 •     interviul:      08 februarie 2017,  ora 10,00  la  sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a  Persoanelor   Ialomiţa.

4.Condiţii de participare:Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată şi actualizată.

Condiţiile specifice  de participare:

 • consilier principal   – Compartimentul Evidenţa Persoanelor– studii universitare de licenţă , absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lunga durata,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta,                                                    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

5.Dosarul de concurs  trebuie să cuprindă:

 • formularul de înscriere conform anexei la Hotărârea Guvernului  nr.611/2008  actualizată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

B I B L I O G R A F I E

pentru examenul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de consilier principal Compartimentul Evidenţa Persoanelor

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor , cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţă, domiciliul, reşedinţă şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotărarea Guvernului nr.1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţă şi actele de identitate ale cetăţenilor romani
 6. Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Hotărarea Guvernului nr.585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate in Romania, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr.119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.
 9. Hotărarea Guvernului nr.64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
 10. Hotărarea Guvernului nr.781 din 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita.
0243235117