Baza legală:

* Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de

stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011;
* Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Click aici pentru descărcarea cererii de divorț 

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere : 
a) că este de acord cu desfacerea căsătoriei;
b) că nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi împreună cu acesta;
c) că nu este pus sub interdicţie;
d) că nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e) adresa ultimei locuinţe comune;

f) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei

*În situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, se va da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă.

La depunerea cererii de divorţ sunt necesare următoarele documente: 

– certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
– documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
– taxa de divorț administrativ.

Important!

– Taxa nu se restituie, dacă dosarul se clasează!

– actele de identitate trebuie să se afle în termen de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

– în cazul cetăţenilor străini certificatele de stare naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele a căror cetăţeni sunt (după caz simple / apostilate / supralegalizate).

– în cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute a unui interpret, încheindu-se un proces-verbal în acest sens.

Termenele stabilite pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă:
Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care aceasta a fost primită şi ACORDĂ SOŢILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, în acest sens solicitând soţilor o DECLARAŢIE PRIVIND MENŢINEREA cererii de desfacere a căsătoriei.
Click aici pentru descărcarea declarației de stăruință
În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o DECLARAŢIE DE RENUNŢARE privind cererea de desfacere a căsătoriei.

Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de zile, în vederea completării declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ, dosarul cuprinzând actele de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat aprobat de primar.

Condiţii care invalidează cererea pentru divorţul administrativ

Dosarul de divorţ se clasează în următoarele cazuri:

a. dacă, după scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ) niciunul din soţi nu se prezintă pentru a stărui în cererea de divorţ;

b. dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/ înţelege să renunţe la divorţ (prin completarea declaraţiei de renunţare la divorţ);

c. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;

d. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;

e. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă

În situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile legale, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un proces verbal prin care propune respingerea cererii de divorţ care se supune aprobării primarului.

În situaţia în care se constată că soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care propune primarului o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.

Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau a notarului public nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor în baza unui alt temei prevăzut de lege.

Certificatul de divorţ

Când sunt întrunite toate condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează CERTIFICATUL DE DIVORŢ, pe care-l înmânează soţilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care 2 se înmânează părţilor pe bază de semnătură, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.

Este interzis să se înscrie pe certificatul de divorţ menţiuni cu privire la motivele sau culpa soţilor.

La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află perioada de valabilitate.
Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ, se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.

La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea menţiunii privind desfacerea căsătoriei, numărul de înregistrare al certificatului de divorţ,  menţiunea privind numele de familie al titularului, data până la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.

0243235117