IMPORTANT

 • În termen de 15 zile de la producerea uneia din următoarele situații: schimbare nume prin căsătorie/divorț, schimbare nume și/sau prenume pe cale administrativă cetățenii români au obligația de a solicita întocmirea și eliberarea unei noi cărți de identitate.
 • Solicitarea eliberării actului de identitate se face la:
  • Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia se stabilește domiciliul,  personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată la Misiunea Diplomatică/Oficiul Consular al României pentru cei care se află temporar în străinătate;
  • La Misiunea Diplomatică/Oficiul Consular al României pentru cei care se află temporar în străinătate;
 • Actul de identitate se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată;

 ACTE NECESARE:

 • ACTUL DE IDENTITATE (actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document, făcându-se menţiune despre acest aspect pe cererea de eliberare a actului de identitate);
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE original şi copie xerox;
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz original şi copie xerox;
 • CERTIFICATUL DE DIVORȚ însoțit de ACORDUL PARENTAL privind stabilirea domiciliului copiilor minori/HOT. JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ / IREVOCABILĂ –original și copie xerox;

NOTĂ

 • ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA CERTIFICATUL DE DIVORȚ, dovada statutului civil și după caz a numelui se poate face cu CERTIFICATUL DE NAŞTERE SAU DE CĂSĂTORIE CU MENŢIUNEA DE DIVORŢ – original şi copie xerox;

Notă: în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, original şi copie xerox; 

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

 • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII CONTRAVALORII ACTULUI DE IDENTITATE;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care  se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

DOCUMENTE CU CARE SE FACE  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – click aici

0243235117